اهداف و وظایف

-  بررسی نیازهای سالانه دانشکده از طریق تشکیل جلسات با هیئت رئیسه و با نظارت ریاست دانشکده

- دریافت تخصیص اعتبار بودجه مصوب و نظارت بر هزینه کرد طبق اعتبارات تخصیصی

- تامین، توزیع بهینه،توانمندسازی منابع انسانی با نظارت ریاست دانشکده بر اساس چارت تشکیلاتی 

-  حفظ ونگهداری فضای فیزیکی دانشکده وانجام تعمیرات ،اصلاحات و بازسازی در صورت نیاز

-  تهیه و تدارک کلیه وسایل و ملزومات مصرفی و سرمایه ای مورد نیاز دانشکده

- نظارت دقیق بر کلیه فرآیندهای تامین کالاها و خرید ها

- برنامه ریزی، ارزیابی، نظارت و ارتقای مدیریت در سطح  دانشکده

- تامین و توزیع منابع مالی مورد نیاز سایر معاونت ها با توجه به برنامه ها

- تلاش در جهت ایجاد فضای همدلی بین پرسنل و تکریم ارباب رجوع ونیز نظارت بر واحد ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست