امور پژوهشی دانشکده

کارشناس پژوهشی: خانم الله وردی

کارشناس پژوهشی: خانم میر جلیلی

دفتر امور پژوهشی واقع در طبقه دوم(ورودی کتابخانه) می باشد.


شرح وظایف امور پژوهشی:

1- امور مربوط به ثبت و دفاع پایان‌نامه دانشجویان

2- امور مربوط به طرح‌های تحقیقاتی به صورت  Online  (دریافت ، ارسال داوری، تنظیم قرارداد، گزارشات طرح‌ها، امور مالی طرح‌ها)

3- امور مربوط به شرکت در کنگره‌های داخلی و خارجی و دوره‌های فرصت مطالعاتی توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان

4- برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی

5- شرکت در جشنواره‌های پژوهشی و تعیین و معرفی نفرات برتر جهت شرکت در این جشنواره‌ها

6- گردآوری فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان و ارزشیابی سالیانه آنها

7- مکاتبات اداری پیرامون ارسال مقالات علمی اعضای هیئت علمی و دانشجویان به دانشگاه و سایر مراجع ذیربط، صورتجلسات، مکاتبات اداری با معاونت پژوهشی دانشگاه و ...

8- برگزاری جلسات با دبیر کمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده و برگزاری اردو و کارگاه توسط کمیته پژوهشی دانشجویان

9- مستند سازی فعالیتهای پژوهشی اعضاء محترم هیئت علمی

10- تشکیل کمیته تخصصی پژوهشی دانشجویی

11- فعالیتهای پژوهشی در حیطه کتاب های منتشر شده توسط اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست