رئیس امور مالی آقای اسمعیلی داخلی 208
حسابدار خانم شفیعی داخلی 210
حسابدار خانم مرادی پور داخلی 210
حسابدار خانم محمودی داخلی 228
امین اموال خانم رمضانی داخلی 291
کمک امین اموال آقای پورالماسی داخلی 291

تلفن های دانشکده: 120-02188200118

تلفن مستقیم و نمابر رئیس امور مالی: 88665342

تلفن مستقیم امور مالی دانشکده: 8820086

 

اطلاعات همکاران امور مالی دانشکده

 

نام و نام خانوادگی : جواد اسمعیلی چاللو    مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری   نوع استخدام : رسمی  

عنوان شغل : رئیس امور مالی دانشکده داروسازی 

شرح وظایف:

 • نظارت و مراقبت در حسن اجرای کلیه امور کارکنان تحت سرپرستی .
 • بررسی و تهیه و کنترل صورت های مالی سالیانه دانشکده داروسازی.
 • اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد مالی در جهت بهبود امور جاری .
 • تنظیم بودجه های ابلاغی تفاهم نامه سالیانه دانشکده داروسازی .  
 • کنترل و بررسی اسناد هزینه ای و تنظیم کلیه دریافتها و پرداختها .
 • کنترل واریز درآمدهای دانشکده به خزانه و پیگیری آن تا زمان برگشت وجوه از دانشگاه به دانشکده .
 • هماهنگی و برنامه ریزی حقوق خزانه و بررسی لیستهای حقوق بند واو.

نام و نام خانوادگی :  فرشته مرادی پور    مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری   نوع استخدام : قراردادی

عنوان شغل : حسابدار (تعهدی)

شرح وظایف:

 • صدور اسناد تعهدی حسابداری
 • تهیه کاربرگ حقوق و دستمزد
 • تهیه فایلهای مربوط به اسناد حقوق و دستمزد

نام و نام خانوادگی : زینب قلی لقب شفیعی    مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت مالی   نوع استخدام : شرکتی

عنوان شغل : حسابدار 

شرح وظایف:

 • رسیدگی حقوق و دستمزد پرسنل ، انترن ها و اساتید و رسیدگی سایر پرداخت ها (محرومیت از مطب-پاداش-عیدی...)ورسیدگی دیون
 • ثبت سایر پرداختها ( محرومیت از مطب ، پاداش ، عیدی ، خارج از شمول ، کارانه و... ) و قطعی نمودن آنها جهت اعلام به خزانه ، محاسبه دیون پرسنل و ثبت در سیستم حقوق و دستمزد
 • تنظیم سیاهه ریز کسورات قانونی ماهانه جهت بازنشستگی ، بیمه خدمات درمانی
 • کسر مالیات هر ماه طبق قانون مالیاتهای مستقیم و ارسال به اداره امور مالیاتی
 • ارسال کسورات ، مدارک ، مستندات و لیست متمم ( معوقه ) بیمه به سازمان تامین اجتماعی
 • انجام امور مرتبط به بیمه های تکمیلی

نام و نام خانوادگی : سوده محمودی    مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری   نوع استخدام : پیمانی

عنوان شغل : حسابدار ( حقوق  و دستمزد ) 

شرح وظایف:

 • شناسایی و تغذیه احکام و محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل ، انترن ها و اساتید مطابق با گواهی های کارکرد آنها ( دریافتی از کارگزینی )
 • ثبت سایر پرداختها ( محرومیت از مطب ، پاداش ، عیدی ، خارج از شمول ، کارانه و... ) و قطعی نمودن آنها جهت اعلام به خزانه ، محاسبه دیون پرسنل و ثبت در سیستم حقوق و دستمزد
 • تنظیم سیاهه ریز کسورات قانونی ماهانه جهت بازنشستگی ، بیمه خدمات درمانی
 • کسر مالیات هر ماه طبق قانون مالیاتهای مستقیم و ارسال به اداره امور مالیاتی
 • ارسال کسورات ، مدارک ، مستندات و لیست متمم ( معوقه ) بیمه به سازمان تامین اجتماعی
 • انجام امور مرتبط به بیمه های تکمیلی

نام و نام خانوادگی : معصومه رمضانی    مدرک تحصیلی : دیپلم   نوع استخدام : رسمی

عنوان شغل : امین اموال

شرح وظایف:

 • انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسبهای شماره دار، بر روی هریک از اموال و تنظیم  صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره کل اموال دولتی طبق مقررات مربوط.
 • صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره کل اموال دولتی جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی.
 • نگاهداری حساب کلیه اموال منقول، مسروقه و یا از بین رفته، طبق آیین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال
 • -نظارت بر فعالیت های واحد مربوط و ارایه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها.
 • بایگانی ، مهر و شماره گذاری اسناد مالی.
 • صدور و ایجاد  اسناد اموال در سیستم تعهدی ( نظام نوین )

نام و نام خانوادگی : روح الله پورالماسی    مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت  نوع استخدام : قراردادی

عنوان شغل : نامه رسان

شرح وظایف:

نصب برچسب های شماره دار بر روی اموال و ارسال صورتحساب به اداره اموال

مشارکت در حوزه ی اموال


 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست