مسئول امور رفاهی دانشکده: آقای قهرمان قهرمانی

تلفن دانشکده: 120-02188200118         داخلی 149

 


شرح وظایف مسئول امور رفاهی:

1- تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم خدمات رفاهی در جهت ارتقاء سطح انگیزش کارکنان و نظارت برحسن اجرای آنها

2- تهیه و تدوین طرحهای لازم بمنظور رفاه کارکنان و خانواده آنها در چهارچوب سیاستهای جهاد

3- پیگیری و اطلاع رسانی خدمات رفاهی، تفریحی، درمانی، ورزشی و امثالهم برای کارکنان در چارچوب مقررات مربوطه

4- پیگیری و هماهنگی تنظیم و تمدید قراردادهای مرتبط با خدمات رفاهی و بیمه‌ای پرسنل با هماهنگی مسئولین مربوطه

5- ایجاد و به روز رسانی گزارشات ثبت نام های بیمه تکمیلی کارکنان و رفع مغایرت های احتمالی

6- ثبت کلیه پرونده‌های بیمارستانی ،فاکتورها و هزینه های درمان کارکنان ، دریافت خسارت از بیمه تکمیلی

7- استخراج و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات قراردادهای منعقد شده در پایان موعد آنها.

8- پیگیری و هماهنگی امور رفاهی بیمه‌ای مربوط به بازنشستگان

9- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست