مسئول کارگزینی و دبیرخانه

آقای معزز داخلی 319
کارمند دبیرخانه خانم خیرخواهان داخلی 204
کارمند دبیرخانه آقای احسانی داخلی 204
کارگزین خانم جوکار داخلی 204

تلفن های دانشکده: 120-02188200118

تلفن مستقیم دبیرخانه و کارگزینی: 88872751

 

مسئول کارگزینی و کارگزین:

شرح مسئولیت و اختیارات :

۱-بررسی و صدور احکام کارگزینی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

۲-مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به امور شاغلین و  بازنشستگان

۳-انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل طبقه بندی مشاغل و ...

۴-تهیه شرح وظائف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط

۵-برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی   

۶-صدور حکم بازنشستگی

۷- صدور حکم انتصاب کارکنان و اقدام در مورد پرداخت حق سرپرستی و حق مسئولیت آنان طبق دستور و رعایت ضوابط

۸- اقدام در مورد انتقال کارکنان متقاضی به سایر واحدها و صدور تسویه حساب و ارسال پرونده آنان  پس از طی مراحل قانونی

۹- اقدام در مورد اجرای تصمیمات کمیته تخلفات اداری کارکنان برحسب مورد ( انتقال ـ اخراج ـ جابجائی)

۱۰- اقدام در مورد صدور تسویه حساب پرسنل متوفی ـ اخراجی ـ بازنشسته و صدور حکم خروج از خدمت

۱۱- محاسبه کارت حضور و غیاب کارکنان ساعتی و تنظیم لیست آنان بمنظور پرداخت حق الزحمه

۱۲- رسیدگی و اعلام ایام بیماری کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی جهت دریافت حقوق ایام بیماری

۱۳- بررسی حضور و غیاب کارکنان و تنظیم لیست کارکرد ماهانه آنان بمنظور پرداخت حقوق ، اضافه کار ، ایاب ذهاب در هر ماه

۱۴- ثبت مرخصی استفاده شده کارکنان ( ساعتی ـ روزانه ) و مرخصی استعلاجی آنان در کارتکس مربوطه

۱۵- محاسبه مرخصی استفاده شده کارکنان در پایان هر سال با کسر مرخصی استحقاقی سالانه و انتقال مانده به کارتکس سال بعد


مسئول دبیرخانه:

شرح مسئولیت و اختیارات :

1- کنترل در امور ثبت و توزیع و تفکیک نامه های وارده به شهرداری و ارجاع به دوایر ذیربط

2- کنترل و تصحیح نامه های صادره از نظر آیین نگارش

3- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و اوراق و سوابق اداری واحد مربوطه

4- نظارت مستمر در حسن اجرائی امور دفتری و چگونگی ورود و خروج مکاتبات

5- ارجاع سوابق و پرونده های صادره به واحد های مربوطه و بایگانی

6- تطبیق پیش نویس های اداری و تهیه گزارشات و ارائه آمارهای لازم

7- تطبیق پیش نویس ها و نامه های تایپ شده 

8- تحویل نامه های صادره به ارباب رجوع

9- تفکیک نامه های وارده و صادره و ارسال رونوشت نامه ها به واحد های مربوطه


متصدی امور دفتری دبیرخانه:

شرح مسئولیت و اختیارات :

1- تایپ نامه ها

2- ثبت نمودن نامه ها

3- ارجاع نامه ها توسط اتوماسیون اداری به واحدهای مربوطه

4- پرینت نامه ها

5- اسکن نامه های وارده در سیستم اتوماسیون اداری

6- ارائه آمار ماهیانه

7- ثبت نامه ها در دفاتر

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست