تصویر کتاب مشخصات کتاب

ISBN: 9786226121132

تاریخ انتشار: 1397

فرمت انتشار: کتاب فیزیکی

زبان کتاب: فارسی

عنوان فارسی: فارماکواپیدمیولوژی

نوع مشارکت: ترجمه

مشارکت کنندگان:

دکتر پیام پیمانی، دکتر مرضیه زارع،

دکتر رضا تبریزی، دکتر فرزاد پیرویان

 

ISBN: 9786003641648

تاریخ انتشار: 1394

فرمت انتشار: کتاب فیزیکی

زبان کتاب: فارسی

عنوان فارسی: بازاریابی دارویی

نوع مشارکت: تالیف

مشارکت کنندگان:

دکتر نازیلا یوسفی، دکتر ابوالفضل ابوالفضلی، دکتر آسیه موسیوند، دکتر حسام الدین شریف نیا، دکتر نیما طهماسبی، دکتر فاطمه علی پور

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست