درجات هیأت علمی

استادیار: عبارتست از عضو هیأت علمی دارای مدرک تخصصی یا Ph.D. اخیراً بر اساس برخی ضوابط، مربیانی که دارای سوابق درخشان آموزشی و پژوهشی می‌باشند، امکان ارتقا به مرتبه استادیاری را دارند.

دانشیار: استادیارانی که حداقل امتیازات و تجارب لازم آموزشی، پژوهشی و اجرایی را کسب نمایند، ‌می‌توانند حداقل 4 سال پس از ارتقا به مرتبه استادیاری، نسبت به اخذ مرتبه دانشیاری اقدام نمایند.

استاد: دانشیارانی که سوابق و امتیازات آموزشی- پژوهشی و اجرایی لازم را کسب می‌نمایند، می‌توانند حداقل 4 سال پس از ارتقا به مرتبه دانشیاری نسبت به اخذ مرتبه استادی اقدام نمایند.

دانشکده از حضور 27 استاد، 11 دانشیار و 16 استادیار بهره مند میباشد.

 

اعضای هیات علمی دانشکده به تفکیک گروه آموزشی

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست