مسئول: آقای پشوتن

شماره تلفن مستقیم: 88200219

تلفن دانشکده: 120-02188200118         داخلی 207


شرح وظایف مسئول اعتبارسنجی و استانداردسازی فرآیندها:

 

1- انجام خودارزیابی دانشکده در حوزه های مختلف پشتیبانی ،معاونت آموزشی پژوهشی و فرهنگی در دور اول اعتباربخشی موسسه ای بصورت پرکردن و پاسخ به سوالات ،استانداردها و شاخص های ارزیابی در طی هر سال وارائه گزارشات بدست آمده از وضعیت موجود به ستاد دانشگاه و تعامل دائم با رابطین ذیربط

2- تعیین مسئولین،واحدها،زیرساخت ها و حوزه های مورد ارزیابی

3- ارائه گزارش فعالیت های انجام گرفته درخصوص اعتباربخشی دانشکده و تعامل دوره ای و موردی با کارشناسان مربوطه در ستاد دانشگاه

4- تشکیل جلسات مستمر با اعضا محترم هیئت رئیسه ،معاونین و رئیس محترم دانشکده، احصا و تعیین نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدات و تلاش جهت رفع نواقص ،کمبودها و استانداردهای الزامی

5- شرکت در جلسات اعتباربخشی موسسه ای در ستاد دانشگاه به همراه همه مراکز تابعه و ارائه آخرین گزارشات از وضعیت قبلی و وضعیت موجود در پاسخ به استانداردهای ابلاغی در حوزه های مرتبط

6- تعامل با کمیته اعتبار بخشی دانشکده،دانشگاه و مسئولین و اعضای کارگروه حوزه های مختلف طرح تحول دانشگاه در راستای اعتباربخشی

7- کمک به مسئولین واحدهای مختلف در راستای تحقق استانداردهای اعتباربخشی ازجمله شرح وظایف کارکنان در معاونت پشتیبانی و .....

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست