مسئول دفتر گروه فارماکوگنوزی: خانم انصاری

تلفن مستقیم و نمابر: 88665250-021

مرکز تلفن : 120-88200118-021          داخلی 230

آدرس پست الکترونیکی گروه: dept.pharmacognosy@sbmu.ac.ir

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست