ارتباط با معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده: 

تلفن های دانشکده:  120-02188200118

مسئول امور دانشجویی؛ سرکار خانم نژادپرست             داخلی 212

کارشناس امور دانشجویی؛ سرکار خانم اکبری                داخلی 211

کارشناس فرهنگی؛ سرکار خانم فاطمی                         داخلی 153

آدرس پست الکترونیکی:

student.cultural.office.pharmacy@sbmu.ac.ir

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست