آدرس دانشکده: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک 2660 - مجتمع نیایش - دانشکده داروسازی شهید بهشتی

صندوق پستی:  6153- 14155

کد پستی دانشکده: 1996835113

تلفن اداره آموزش دانشکده: 120- 88200118 داخلی 215

آدرس پست الکترونیکی: school.pharmacy@sbmu.ac.ir

ارتباط با دانشکده

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست