اداره آموزش

منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه ی امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد. شماره تماس مستقیم اداره آموزش دانشکده داروسازی 88200123 است. درعین حال، دانشجویان گرامی می توانند از طریق شماره تلفن مرکزی دانشکده 20-88200118 و داخلی های مربوطه با کارشناسان اداره آموزش در ارتباط باشند.

معاون آموزشی دانشکده:

جناب آقای دکتر نادری

داخلی 116
مدیر اداره آموزش: سرکار خانم صالحی نیا داخلی 215

کارشناس برنامه ریزی درسی:

سرکار خانم کمین

داخلی 343

کارشناس دوره های تخصصی و PhD:

سرکار خانم حاتمی

داخلی 329

کارشناس آموزش و  دفتر توسعه آموزش:

سرکار خانم احمدیان

داخلی 214

کارشناس سامانه های آموزشی:

سرکار خانم یارمحمدی

داخلی 213

                                


بخشی که بیشترین تعامل را با دانشجویان در طول دوره تحصیل دارد، اداره آموزش دانشکده می‌باشد. برنامه‌ریزی کلاس‌ها، ثبت نام و انتخاب واحد، برگزاری امتحانات، حضور و غیاب دانشجویان، حذف و اضافه واحدهای درسی، صدور گواهی‌های تحصیلی و امور فراغت از تحصیل به عهده اداره آموزش می‌باشد. در بسیاری از مواقع عدم آشنایی دانشجویان با قوانین آموزشی، آن‌ها را در طول دوره دچار مشکل می‌نماید.

پست الکترونیکی اداره آموزش دانشکده: education.pharmacy@sbmu.ac.ir

شماره واتساپ و سروش: 09931503162

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست