آزمایشگاه تحقیقاتی داروسازی بالینی


کارشناس: ناهید شاهسواری - کارشناسی شیمی

این آزمایشگاه در زمینه های تحقیقاتی مورد استفاده بوده و در دوره عمومی درس عملی ای در آن ارائه نمی شود. این آزمایشگاه در مطالعات از نوع کارآزمایی های بالینی(Clinical  Trials)، تعیین سطوح داروها در مایعات بیولوژیک بدن(Therapeutic Drug Monitoring)مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر در زمینه های فارماکوکینتیک بالینی، بیماری های ریوی و ابعاد دارو درمانی آن ها در این آزمایشگاه کار می شود. از تجهیزات آن می توان به HPLC، اسپیرومتر، گلوکومتر  و تعدادی از وسایل لازم برای معاینات فیزیکی، اشاره کرد.

 

 آزمایشگاه مهارتی گروه داروسازی بالینی

  • داروخانه آموزشی یا skill labمحلی است که دانشجویان با فرآورده های دارویی و لوازم پزشکی آشنا میشوند.
  • مجموعه ای از نسخ دارویی فراهم شده که دانشجویان آموزش نسخه خوانی و نسخه پیچی در داروخانه آموزشی را فرا می گیرند.
  • آموزش کلیه اطلاعات مهم دارویی و نکات مهم بالینی و توصیه های لازم به بیمار توسط اساتید گروه داروسازی بالینی ارائه می گردد.

      Searchاطلاعات دارویی و برگزاری سمینار عملی توسط دانشجویان انجام میشود. 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست