آزمایشگاههای گروه شیمی دارویی


کارشناسان: خانم سلیمانی، خانم شیخ الاسلام، خانم باقرپور، خانم تبار

آزمایشگاه شیمی عمومی و تجزیه:

دروس عملی شیمی عمومی و تجزیه (کیفی کمی) و فیزیک دوره عمومی داروسازی در این آزمایشگاه تدریس می گردد. در این آزمایشگاه پروژه های تحقیقاتی مربوط به آنالیز کمی (تعیین مقدار و درصد خلوص مواد اولیه) محصولات داروئی که احتیاج به روش دستگاهی ندارد، قابل انجام است.

این آزمایشگاه در فضایی به وسعت 88 متر طراحی و مجهز به سیستم خلاء و گاز نیتروژن مرکزی و همچنین دارای تجهیزاتی از قبیل ترازوی آنالیتیکال، سانتریفوژ، دستگاه آب مقطر گیری،Oven،pHمتر،Ionمتر و انواع وسایل شیشه ای مورد نیاز است.

آزمایشگاه شیمی آلی:

دروس عملی شیمی آلی 1 و 2 دوره عمومی داروسازی در این آزمایشگاه تدریس می گردد. همچنین پروژه های تحقیقاتی سنتز مواد اولیه داروئی ساخته شده و یا جدید طراحی گردیده در این آزمایشگاه قابل انجام است.

وسعت این آزمایشگاه 88 متر و مجهز به سیستم خلاء و گاز نیتروژن مرکزی و تجهیزات مورد نیاز برای سنتز ترکیبات شیمیایی می باشند. برخی از این تجهیزات عبارتند از:

شوف بالن، هیتراستیرر، آون، ترازوی دیجیتال، تبخیر کننده های گردان(Rotary evaporator)، پمپ های خلاء ، بن ماری و وسایل شیشه ای مورد نیاز.

آزمایشگاه تحقیقات شیمی داروئی:

دروس عملی شیمی داروئی دوره تخصصی(Ph.D.)داروسازی در این آزمایشگاه ارائه می گردد. زمینه تحقیقاتی این آزمایشگاه در رابطه با سنتز ترکیبات جدید طراحی شده داروئی می باشد که به صورت پایان نامه تحصیلی یا پروژه تحقیقاتی قابل انجام است.

این آزمایشگاه در فضایی به وسعت 130 متر طراحی و دارای تجهیزات مورد نیاز سنتز ترکیبات شیمیایی می باشد. برخی از این تجهیزات عبارتند از:

سیستم خلاء مرکزی، سیستم گاز نیتروژن مرکزی، آون تحت خلاء، آون مایکروویو، تبخیرکننده های گردان(Rotary evaporator)، دستگاه تهیه آب مقطر، پمپ های خلاء، دی اکتور تحت فشار، هیتر استیرر، شوف بالن، کابینتUVو انواع وسایل شیشه ای مورد نیاز.

 

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی داروئی 2:

در این آزمایشگاه پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه تحصیلی دوره عمومی داروسازی در زمینه سنتز ترکیبات داروئی جدید و یا قبلاً ساخته شده، قابل انجام است.

وسعت این آزمایشگاه 88 متر و دارای تجهیزاتی از قبیل، هیتراستیرر، شوف بالن، تبخیرکننده های گردان(Rotary evaporator)، آون، سیستم خلاء مرکزی، سیستم گاز نیتروژن مرکزی و انواع لوازم شیشه(Rotary evaporator)،ای مورد نیاز است.

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی:

در این آزمایشگاه واحد عملی شیمی تجزیه دستگاهی شامل آموزش روش های تعیین مقدار و سنجش علمی دوره عمومی و تخصصی(Ph.D.)داروسازی تدریس می گردد. همچنین زمینه تحقیقاتی این آزمایشگاه بسیار وسیع و مشتمل بر موارد ذیل می باشد:

آنالیز داروها، کنترل کمی و کیفی مواد داروئی، مطالعات فارماکوکینتیک داروها، مطالعات پایداری، خلوص مواد سنتز شده، دوپینگDrug Abvses،وسعت آزمایشگاه 52 متر و از تجهیزات این آزمایشگاه این موارد قابل ذکرند:

دستگاهHPLC(High Performance Liquid Chromatography)،GC(Gas Chromatography)Spectrophotometry (UV)، سانتریفوژ، میکروفیوژ،Shacler،pHمتر و لوازم شیشه ای مورد نیاز.

 

آزمایشگاه رادیوفارماسی:

یکی از آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشکده که در طبقه همکف دانشکده داروسازی واقع شده است. ساخت آن به پایان رسیده است و در حال  تجهیز می باشد. آزمایشگاه به دو بخش عمومی (General) و هات لب (Hot Lab) تقسیم شده است. در آزمایشگاه تهویه وجود دارد که در قسمت خروجی مجهز به فیلتر کربن قابل تعویض می باشد. هات لب منطقه کنترل شده جهت کار با مواد رادیواکتیو می باشد. سقف و دیوارها در هات لب سرب کوبی شده اند. هات لب مجهز به یک عدد هود شیمیائی جهت کار با مواد رادیواکتیو و دستگاه سنجش پرتو محیطی می باشد. بخشی از درس فیزیک عملی در این آزمایشگاه برگزار می گردد. آزمایشگاه دارای تجهیزاتی از قبیل هیتر استیرن، pH متر، ترازوی دیجیتال، گاما و بتا کانتر، رادیونوکلید دز کالیبراتور، شیکر، آون، انکوباتور CO2، سانتریفوز یخچال دار می باشد.

این آزمایشگاه در زمینه های زیر قادر به فعالیت خواهد بود:

  • نشان دار کردن پروتئین ها، پپتیدها، اولیگونوکلئوتیدها و فرمولاسیون های داروئی با استفاده از رادیونوکلیدهای مختلف جهت مطالعاتin vivoوin vitro
  • سنتز و طراحی رادیوداروهای جدید با اهداف تشخیصی، درمانی و تحقیقاتی
  • مطالعات Radioligand receptor binding assay

 

 

آزمایشگاه عمومی آنالیز دستگاهی:

      اگر چه این آزمایشگاه در حال حاضر با مسئولیت یکی از اعضاء هیأت علمی گروه شیمی داروئی فعالیت می کند ولی در واقع به عنوان یک آزمایشگاه عمومی(General)دستگاهی در دسترس کلیه گروه های آموزشی دانشکده بوده و با هماهنگی با مسئولین و کارشناس مربوطه قابل استفاده می باشد. دروس عملی تجزیه دستگاهی دانشجویان دوره عمومی وPh.D.در این آزمایشگاه ارائه می گردد. در این آزمایشگاه می توان در زمینه آنالیز، تعیین مقدار و درصد خلوص مواد اولیه و محصولات داروئی (بر اساس تست های ذکر شده در VSPوBP) پژوهش نمود. از تجهیزات این آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

GCMass, LCMass, Infrared speetroscopy (IR),

Atomic Absorption (A.A) Ultraviolet spectrophotometry (UV)

HPLC, Polarography, Polarimeter, Capillary Electrophoresis

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست