آزمایشگاههای گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی


آزمایشگاه بیوتکنولوژی

به طور کلی این آزمایشگاه جهت مطالعه و ارزیابی اثرات بیولوژیک منابع و مواد طبیعی و نیز فعالیت های مرتبط با کشت بافت و سلول و مهندس ژنتیک طراحی شده است.


آزمایشگاه تخمیر

این آزمایشگاه یک آزمایشگاه آموزشی ـ پژوهشی است که در آن  از یک سو دروس عملی دوره دکترای تخصصی بیوتکنولوژی و از سوی دیگر طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های پژوهشی دوره های دکترای عمومی داروسازی و دکترای تخصصی بیوتکنولوژی و مرتبط با کشت میکروارگانیسم ها چون کشت انواع میکروارگانیسم ها در حجم زیاد، استخراج، جداسازی و شناسایی مواد فعال بیولوژیک حاصل از میکروارگانیسم ها، بهینه سازی محیط کشت انواع میکروارگانیسم ها، تولید متابولیت های ثانویه  فعال توسط میکروارگانیسم ها،  بیوترانسفورماسیون های میکروبی در آن صورت می گیرد.


تجهیزات آزمایشگاهی:

آزمایشگاهها بسته به نوع فعالیت و کارکرد خود به انواع دستگاه های لازم و ضروری تجهیز گردیده اند که از آن جمله    می توان به  UV-Vis Spectrophotometer ،  HPLC ، الکتروفورز، سانتریفوژ،دستگاه تقطیر در خلاء، میکروسکوپ و انواع اتوکلاو، آون، انکوباتور، هود، شیکر، شیکر ـ انکوباتور، استیرر، ترازوی دیجیتال، فرمانتور، PCR و Real-Time PCR، و ... اشاره نمود.


 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست